03-9091991 :סקפ 050-5505534 ,03-9086848 :לט ,הווקת חתפ 18 לארשי תסנכ בוחר